Logo UE Logo KLJ Logo LEADER Logo PROW

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania
ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko
NIP: 925-206-45-82, REGON: 080285747

Tel./fax: 68 352 41 45
Tel. 68 414 53 91
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania:
PN-CZ: 7:30-15:00
PT: 7:30-13:00
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
Uwaga. Nastąpiła zmiana adresu oraz telefonów Biura Stowarzyszenia
Biuro znajduje się przy ul. Nadodrzańskiej 9 w Siedlisku.
Numery kontaktowe to 68 414 53 91 oraz 68 352 41 45.

Ogłoszenia o naborach

 

Ogłoszenie o naborze 1/2017

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-skich na lata 2014-2020

1.Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:
a)termin: 13 luty 2017 r. – 03 marca 2017 r.
b)miejsce składania wniosków: Wniosek wraz z załącznikami (w formie papierowej i elektronicznej) należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD z siedzibą przy ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

2.Formy wsparcia:
a)ryczałt-premia w wysokości 50.000,00 zł;

3.Zakres tematyczny:
a)Cel ogólny nr I: Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych
•Cel szczegółowy I.1: Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych Przedsię-wzięcie I.1.1 Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych na obszarze LSR do 2022 r. (w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020);
4.Warunki udzielenia wsparcia:
a)złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
b)zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
c)spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
•Operacja musi być zgodna z Załącznikiem nr 1 (Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki);
•O pomoc mogą ubiegać się podmioty określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmia-nami.
d)zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w PROW na lata 2014-2020,
e)uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru ope-racji.
5.Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią Załącznik nr  2 do ogłoszenia o naborze wniosków.
6.Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
6.1 Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy;
6.2 Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania po-mocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Pro-gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki:
a) Minimum 3 oferty potwierdzające wysokość ujętego wydatku stanowiącego koszt kwalifikowalny ujętego w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym w Biz-nesplanie;
b) Oświadczenie o przewidywanym czasie realizacji operacji – załącznik nr 3;
c) Zobowiązanie do stworzenia więcej niż wymagany w PROW 1 etat w przeli-czeniu na etaty średnioroczne – załącznik nr 4 (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium);
d) Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do poinformowania lokalnej społeczności o fakcie otrzymania dofinansowania poprzez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior –LGD  dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy chcą otrzymać punkty w ramach tego kryterium wyboru operacji – załącznik nr 6 (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzy-skać punkty w ramach tego kryterium);
e) Listy obecności, karty udzielonego doradztwa potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura LGD potwierdzające udział w spotkaniach konsultacyjnych i doradczych (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium);
f) Wydruk z CEIDG lub KRS
7.Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
a) Powstanie nowych przedsiębiorstw – 300.000 zł;

8. Informacja o miejscu udostępnienia Strategii  Rozwoju Lokalnego Kierowanego-przez Społeczność, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wnio-sku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
a) Miejsce udostępniania Strategii Lokalnej Kierowanej przez Społeczność – strona in-ternetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność http://klj.org.pl/strategia-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc  ,
b) Miejsce udostępniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Wnioski, Sprawozdania, Ankiety http://klj.org.pl/wnioski-sprawozdania-ankiety

9. Informacja o miejscu udostępnienia procedury oceny wniosku oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:
a) Miejsce udostępniania procedury oceny wniosku - strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Regulaminy http://klj.org.pl/regulaminy ;
b) Miejsce udostępniania Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium - strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Lokalne Kryteria Wyboru http://klj.org.pl/lokalne-kryteria-wyboru

 

Informacja o naborze nr 2/2017

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-skich na lata 2014-2020

1.Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:
a)termin: 13 luty 2017 r. – 03 marca 2017 r.
b)miejsce składania wniosków: Wniosek wraz z załącznikami (w formie papierowej i elektronicznej) należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD z siedzibą przy ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

2.Formy wsparcia:
a)refundacja

3.Zakres tematyczny:
a.Cel ogólny nr I: Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych
• Cel szczegółowy I.2: Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych i podno-szenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów gospodarczych I.2.1Utrzymanie istniejących miejsc pracy i zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród mieszkańców. (w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020);
4.Warunki udzielenia wsparcia:
a) złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
b) zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
c) spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
• Operacja musi być zgodna z Załącznikiem nr 1 (Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki);
• Opomoc mogą ubiegać się podmioty określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmia-nami.
d) zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w PROW na lata 2014-2020,
e) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru ope-racji.
5.Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią Załącznik nr  2 do ogłoszenia o naborze wniosków.
6. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
6.1 Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy;
6.2 Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania po-mocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Pro-gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki:
a) Minimum 3 oferty potwierdzające wysokość ujętego wydatku stanowiącego koszt kwalifikowalny ujętego w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym w Bizne-splanie;
b) Oświadczenie o przewidywanym czasie realizacji operacji – załącznik nr 3;
c) Zobowiązanie do stworzenia więcej niż wymagany w PROW 1 etat w przeli-czeniu na etaty średnioroczne – załącznik nr 4 (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryte-rium);
d) Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do poinformowania lokalnej społeczności o fakcie otrzymania dofinansowania pop rzez Stowarzyszenie Kra-ina  Lasów i Jezior – LGD dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy chcą otrzymać punkty w ramach tego kryterium wyboru operacji – załącznik nr 5 (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium);
e) Listy obecności, karty udzielonego doradztwa potwierdzone za zgodność z ory-ginałem przez pracownika Biura LGD (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium);
f) Wydruk z CEIDG lub KRS
7.Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
a)Powstanie nowych przedsiębiorstw – 1 044 657,82 zł;
8.Informacja o miejscu udostępnienia Strategii Lokalnej Kierowanej przez Spo-łeczność, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płat-ność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
a) Miejsce udostępniania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność http://klj.org.pl/strategia-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc  ,
b) Miejsce udostępniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Wnioski, Sprawozdania, Ankiety http://klj.org.pl/wnioski-sprawozdania-ankiety

9.Informacja o miejscu udostępnienia procedury oceny wniosku oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:
a) Miejsce udostępniania procedury oceny wniosku - strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Regulaminy http://klj.org.pl/regulaminy
b) Miejsce udostępniania Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium - strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Lokalne Kryteria Wyboru http://klj.org.pl/lokalne-kryteria-wyboru
 

Logo UE Logo KLJ Logo LEADER Logo PROW

“Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013