Logo UE Logo KLJ Logo LEADER Logo PROW

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania
ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko
NIP: 925-206-45-82, REGON: 080285747

Tel./fax: 68 352 41 45
Tel. 68 414 53 91
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania:
PN-CZ: 7:30-15:00
PT: 7:30-13:00
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
Uwaga. Nastąpiła zmiana adresu oraz telefonów Biura Stowarzyszenia
Biuro znajduje się przy ul. Nadodrzańskiej 9 w Siedlisku.
Numery kontaktowe to 68 414 53 91 oraz 68 352 41 45.

Jak założyć stowarzyszenie

DLACZEGO WARTO??

Jeżeli jesteśmy grupą zapaleńców, którzy  działają, realizują swoje pasje, posiadają pomysły jak ulepszyć rzeczywistość,  to  chyba czas najwyższy nadać Naszym działaniom wymiar formalny, czyli zarejestrowac stowarzyszenie.
Założenie stowarzyszenia wiąże się z uzyskaniem osobowości prawnej, co pozwala na formalne uczestnictwo w życiu społecznym. Dzięki formie prawnej istnieje możliwość pozyskiwania środków rządowych i unijnych, które można wykorzystać na organizcję inicjatyw takich jak np. koncerty, festiwale, warsztaty artystyczne, wyjazdy.

Czym może zajmować się Stowarzyszenie?

Obszar działalności Stowarzyszeń może obejmować wszystkie dziedziny życia społecznego. Każda organizacja wybiera sobie cel przewodni, może nim być np. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, kobiet, ochrony środowiska, rozwoju edukacji, kultury, dziedzictwa narodowego itp.
To od Nas tak naprawdę zależy, kierunek działań.

Niezbędne formalności:

 • Statut

 • uchwały:

  • przyjęcie Statutu,

  • wybór komitetu założucielskiego,

  • wybór Zarządu Stowarzyszenia,

  • wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

 • uzyskanie nr NIP

 • uzyskanie REGON

 • założenie konta bankowego

OD CZEGO ZACZYNAMY?

Każda grupa, która liczy 15 osób, może ubiegać się o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, odpowiednim dla danego województwa. Zanim zlożymy wniosek, musimy podjąć nastepujące dzialania:

Kompeltujemy dokumentację:

1. Statut stowarzyszenia
Najpierw trzeba napisać statut, a potem go uchwalić, czyli postanowić, że statut będzie wyglądał tak, a nie inaczej. Trzeba to zrobić przed złożeniem wniosku o rejestrację organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, ponieważ jest on jednym z najważniejszych załączników (dokumentów), które dołączamy do wniosku o rejestrację. Sąd sprawdza, czy statut jest zgodny z prawem. Wstępny projekt statutu dobrze jest przygotować wcześniej, czyli przed zwołaniem zebrania założycielskiego i dostarczyć go do wglądu wszystkim członkom przyszłego stowarzyszenia. Taki projekt statutu stowarzyszenia musi być uchwalony, zatwierdzony przez członków założycieli na zebraniu założycielskim. Przygotowujemy dwa egzemplarze statutu.
STATUT musi zawierać  podstawowe informacje o stowarzyszeniu:

 • nazwę (odróżniająca dane stowarzyszenie od innych organizacji, instytucji itp.),

 • teren działania i siedzibę,
  cele i sposoby ich realizacji,

 • sposób nabycia/przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków,

 • władze stowarzyszenia, sposób ich wyboru, kompetencje (w tym zasady działania: walnego zebrania członków, zarządu, komisji rewizyjnej),

 • sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań majątkowych,warunki ważności uchwał,

 • sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich,

 • zasady wprowadzania zmian w statucie,

 • sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

2. Zebranie założycielskie – przygotowanie, przebiegi niezbędne uchwały
Następnym krokiem prowadzącym do zarejestrowania stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego. Na zebraniu założycielskim przede wszystkim podejmujemy uchwałę o powołaniu do życia stowarzyszenia i wybieramy komitet założycielski.

Najpierw ustalamy termin zebrania oraz miejsce, w którym ma się odbyć. W zebraniu musi wziąć udział co najmniej 15 osób – tym samym staną się one członkami założycielami naszego stowarzyszenia. Dla pewności lepiej jest zaprosić na zebranie kilka osób więcej niż wspomniane 15, gdyby okazało się, że ktoś z jakiejś przyczyny nie dotrze na zebranie. Warto też wcześniej znaleźć osobę, która sprawnie poprowadzi zebranie (przewodniczący), a także osobę, która spisze protokół z zebrania (sekretarz, protokolant). Przed zebraniem założycielskim, o czym pisaliśmy wcześniej, przygotowujemy wstępny projekt statutu. Dostarczamy go do wglądu wszystkim członkom przyszłego stowarzyszenia. Głosowanie za przyjęciem statutu, zgłoszenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie statutu musi mieć miejsce na zabraniu założycielskim.

Następnie przygotowujemy  dokumenty:
A. Listę członków założycieli z danymi: imię i nazwisko; data i miejsce urodzenia; adres zameldowania; numer dowodu osobistego, PESEL; własnoręczny podpis. Listę możemy mieć pełną lub możemy ją uzupełnić o brakujące informacje przed zebraniem lub w trakcie. Wygodnie jest, jeśli ta sama lista zawiera też oświadczenie członków założycieli o: posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw obywatelskich. Listę tę przygotowujemy w dwóch egzemplarzach, które składamy w KRS. Uczestnicy spotkania podpisują oba egzemplarze. /wzór w załacznikach/

B. Uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia, podpisaną w dwóch egzemplarzach przez przewodniczącego i sekretarza zebrania.

C. Uchwałę o przyjęciu Statutu, podpisaną w dwóch egzemplarzach przez przewodniczącego i sekretarza zebrania.

D. Uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego, podpisaną w dwóch egzemplarzach przez przewodniczącego i sekretarza zebrania.

Uchwała o wyborze komitetu jest konieczna, ponieważ stowarzyszenie musi mieć komitet założycielski nawet, jeżeli na zebraniu założycielskim zostanie  też wybrany zarząd i komisja rewizyjna. To członkowie komitetu założycielskiego składają i podpisują dokumenty o rejestrację stowarzyszenia. Zwyczajowo do komitetu są wybierane 2-3 osoby.

E. Uchwałę o wyborze Zarzadu Stowarzyszenia, podpisaną w dwóch egzemplarzach przez przewodniczącego i sekretarza zebrania.

F. Uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej,
podpisaną w dwóch egzemplarzach przez przewodniczącego i sekretarza zebrania.


REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Jak wygląda złożenie wniosku w sądzie?

1. Członkowie Komitetu Założycielskiego muszą, w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia zebrania założycielskiego, złożyć wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z wymaganymi dokumentami, we właściwym sądzie.

2. Sąd ma 3 miesiące (od dnia złożenia wniosku) na zarejestrowanie stowarzyszenia – oczywiście przy założeniu, że nie ma żadnych uchybień formalnych, np. niekompletne dokumenty, źle wypełnione formularze, zastrzeżenia do treści statutu. Wtedy oczekiwanie na zarejestrowanie może się przedłużyć.

Sąd rejestrowy doręcza staroście (organ nadzorujący) odpis wniosku o rejestrację wraz z załącznikami. Starosta ma 14 dni (licząc od dnia doręczenia wniosku) na ustosunkowanie się do złożonego wniosku.

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Postanowienie o wpisie jest skuteczne i wykonalne z chwilą wydania, tzn. sąd dokonuje wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym niezwłocznie po wydaniu postanowienia.

Sąd rejestrowy zawiadamia założycieli i organ nadzorujący  owpisaniu stowarzyszenia do KRS.


Z czego składa się wniosek o rejestrację?

Wniosek rejestracyjny to formularze i dokumenty (załączniki). Cały wniosek rejestracyjny (czyli  wszystkie formularze i wszystkie dokumenty) składamy w dwóch oryginalnych egzemplarzach.

Druki formularzy KRS otrzymujemy w sądzie. Można je również skserować lub wydrukować ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl (zakładka„Krajowy Rejestr Sądowy”).
Jak wypełniamy formularze?

 • Czytamy instrukcje na formularzach!

 • Wypełniamy czytelnie na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymiliterami.

 • Wypełniamy tylko pola jasne.

 • Pola, których nie wypełniamy przekreślamy (od lewego górnego do prawego dolnego rogu).

 • We wszystkie polach, w których istnieje możliwość wyboru stawiamy znak „ X” w odpowiednim kwadracie.

 • Wszystkie formularze podpisujemy.

Wniosek rejestracyjny można zanieść do biura podawczego właściwego sądu rejonowego(sądu gospodarczego). Można też wysłać go pocztą na adres sądu – w takim przypadku najlepiej jest wysłać wniosek listem poleconym.

REJESTRACJA

 1. formularze:

  • KRS-WK – Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (informacje o organie uprawnionym do reprezentacji podmiotu, osób wchodzących w jego skład oraz sposobie reprezentacji) – tu podajemy informacje o zarządzie i komisji rewizyjnej (w dwóch, oddzielnych załącznikach; na jednym formularzu KRS-WK możemy wpisać dane dwóch osób, zatem jeśli np. do zarządu/komisji rewizyjnej wybraliśmy po 3 osoby to wypełniamy po dwa takie formularze – i dla zarządu i dla komisji)

  • KRS-WF – Założyciele (informacje o osobach wchodzących w skład komitetu założycielskiego) – składamy ten formularz tylko wtedy, gdy rejestrujemy stowarzyszenie, które na zebraniu założycielskim nie wybrało władz.

  • KRS-W20 – Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym

 2. dokumenty (muszą to być oryginały lub kopie notarialnie poświadczone):

  • statut stowarzyszenia – dwa egzemplarze, podpisane przez komitet założycielski (lub przez zarząd, jeśli zostanie wybrany),

  • protokół z zebrania założycielskiego – dwa egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania

  • lista członków założycieli – dwa egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania

  • podjęte na zebraniu uchwały – wszystko w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania (uchwały opisywane powyżej, w części poświęconej zebraniu założycielskiemu: o powołaniu stowarzyszenia; o przyjęciu statutu; o wyborze komitetu założycielskiego; jeśli takie uchwały podjęliśmy to także uchwałę o wyborze zarządu i uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej).

Kto podpisuje formularze?


Wniosek o rejestrację nowego stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym i wszystkie formularze podpisuje komitet założycielski. W praktyce zdarza się, że jeśli wybrany jest zarząd, to pod wnioskiem podpisują się członkowie zarządu. Jednak nie wszystkie KRS akceptują takie rozwiązanie i żądają czasem, aby wniosek i dokumenty podpisał komitet założycielski. Dobrym rozwiązaniem może okazać się wybranie tych samych osób do komitetu założycielskiego i zarządu. Dla pewności można też zapytać w swoim KRS o to, kto musi złożyć wniosek.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

 • Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 • Ustawa z dn. 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

 • Ustawa z dn. 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym(Dz. U. Nr 121, poz. 769 z późn. zm.)

 • Ustawa z dn. 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)

 • Ustawa z dn. 14 grudnia 2001 r. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 2002 r., Nr 1, poz. 2 z późn. zm.)

 • Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 • Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.)

Logo UE Logo KLJ Logo LEADER Logo PROW

“Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013