Logo UE Logo KLJ Logo LEADER Logo PROW

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania
ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko
NIP: 925-206-45-82, REGON: 080285747

Tel./fax: 68 352 41 45
Tel. 68 414 53 91
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania:
PN-CZ: 7:30-15:00
PT: 7:30-13:00
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
Uwaga. Nastąpiła zmiana adresu oraz telefonów Biura Stowarzyszenia
Biuro znajduje się przy ul. Nadodrzańskiej 9 w Siedlisku.
Numery kontaktowe to 68 414 53 91 oraz 68 352 41 45.

Kto może się ubiegać o pomoc?

 • Pomoc przyznawaną na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot: będący osobą fizyczną, jeżeli:
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego;
 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą określoną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • który w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • któremu nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

Warunki

 • Operacja w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz
  • zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
  • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
  • koszty planowane do poniesienia w ramach operacji: mieszczą się w zakresie kosztów kwalifikowanych i nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR;
  • biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację

Ponadto:

 • realizacja odbędzie się w maksymalnie 2 etapach i nie przekroczy 2 lat od zawarcia umowy lub terminu 31.12.2022 r.;
 • operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR;
 • inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
 • jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
 • jej realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 • została wydana ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi;
 • koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
 • kwota pomocy wynosi 50 tys. złotych (zgodnie z LSR);
 • osiągnięcie 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży po roku od płatności końcowej.

Wypłata środków – premia

W przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że: pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy.
Druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, a beneficjent poniósł koszty na działania niezbędne do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych określonych w biznesplanie, w wysokości przyznanej pomocy.

Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a wniosek o płatność drugiej transzy – po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022r.

Koszty kwalifikowane

 • koszty ogólne – do 10% kosztów kwalifikowalnych,
 • zakup robót budowlanych lub usług,
 • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najem lub dzierżawę maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakup środków transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób) – do 30% kosztów kwalifikowalnych,
 • zakup innych rzeczy, w tym materiałów,
 • podatek VAT (z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na podstawie prawodawstwa krajowego);
 • wkład rzeczowy (w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168).

Pomoc nie jest przyznawana na:

 • działalność usługową wspomagającą rolnictwo i następującą po zbiorach;
 • górnictwo i wydobywanie;
 • działalność usługową wspomagającą górnictwo i wydobywanie;
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków
  i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 • produkcja metali;
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
 •  transport lotniczy i kolejowy;
 • gospodarka magazynowa.

Komu może być przyznana pomoc?

O pomoc może ubiegać się podmiot – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – będący:

 • osobą fizyczną, jeżeli:
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • jest pełnoletni,
  • miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego LSR (W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej powyższe warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki), albo
 • osobą prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
 • jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

Warunki

 • podmiot prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo;
 • w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność,
 • posiada nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. (W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce),
 • wykaże, że:  posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub  posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
 • nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło 2 lata od dnia przyznania podmiotowi takiej pomocy,
 • podmiot nie otrzymał dofinansowania na rozwój inkubatora przetwórstwa lokalnego (produkcja art. spożywczych lub napojów);
 • zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę – nie dotyczy, jeśli suma pomocy przyznanej na dotychczas realizowane operacje oraz pomocy wnioskowanej nie przekracza 25 tys. zł;
 • zakłada utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
 • realizacja odbędzie się w maksymalnie 2 etapach i nie przekroczy 2 lat od zawarcia umowy lub terminu 31.12.2022 r.;
 • operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR;
 • inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
 • jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
 • minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
 • jej realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 • została wydana ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi;
 • koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
 • osiągnięcie 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży po roku od płatności końcowej;
 • podmiot zobowiązany jest do zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji – w przypadku, gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 tys. złotych netto.

Pomoc w formie refundacji przyznawana jest w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych, limit pomocy na jednego beneficjenta wynosi 300 tys. złotych.

Koszty kwalifikowane:

 • koszty ogólne – do 10% kosztów kwalifikowalnych,
 • zakup robót budowlanych lub usług,
 • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najem lub dzierżawę maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakup środków transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób) – do 30% kosztów kwalifikowalnych,
 • zakup innych rzeczy, w tym materiałów,
 • wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne ponoszone koszty związane z zatrudnianiem tych pracowników – dotyczy wyłącznie operacji wspierania współpracy pomiędzy podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR;
 • podatek VAT (z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na podstawie prawodawstwa krajowego);
 • wkład rzeczowy (w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168).

Pomoc nie jest przyznawana na:

 • działalność usługową wspomagającą rolnictwo i następującą
  po zbiorach;
 • górnictwo i wydobywanie;
 • działalność usługową wspomagającą górnictwo i wydobywanie;
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków
  i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 • produkcja metali;
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
 • transport lotniczy i kolejowy;
 • gospodarka magazynowa.
 

Informacja z załączeniu.

Logo UE Logo KLJ Logo LEADER Logo PROW

“Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013